Koho sme podporili

Onkologické oddelenie Fakultnej nemocnice AGEL Skalica

Na Onkologickom oddelení Fakultnej nemocnice AGEL Skalica je poskytovaná liečba všetkých štádií onkologických ochorení. Okrem liečby je dôraz kladený na paliatívnu starostlivosť, hlavne na zlepšenie kvality života pacientov. Od roku 2013 bolo v Skalici zrealizovaných viac cca 90 tisíc onkologických vyšetrení. Mimoriadny prínos pre liečbu onkologických pacientov v Skalici má už 12 rokov onkologička MUDr. Jana Mišová.

Od roku 2021 sú onkologická liečba a vyšetrenia v Skalici poskytované v nových modernizovaných priestoroch. Investíciou za takmer 950 tisíc eur, ktorá sa realizovala s finančnou podporou EÚ, sa v nemocnici významne zvýšila kvalita služieb pre pacientov s onkologickými diagnózami. Modernizovaný onkologický pavilón má rozlohu 644 m2 a k infúznej terapii slúžia lôžka a aplikačné kreslá. Súčasťou komfortu liečby sú televízory na spríjemnenie pobytu počas podávania chemoterapie. V podmienkach nového onkologického centra môže byť podávaná chemoterapia necelým dvom desiatkam pacientov.


Centrum pre deti a rodiny Skalica

Centrum pre deti a rodiny v Skalici vykonáva opatrenia dočasne nahrádzajúce dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Taktiež vykonáva výchovné opatrenia a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou Centra pre deti a rodiny Skalica sú maloleté deti a mladí dospelí vo veku od narodenia do dosiahnutia plnoletosti a osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Celková kapacita centra je 82 miest pre umiestnenie a pobyt maloletých detí a mladých dospelých, v samostatných skupinách, v špecializovaných samostatných skupinách s ošetrovateľskou starostlivosťou, v špecializovaných skupinách s opatrovateľskou starostlivosťou s ťažko zdravotným postihnutím a v profesionálnych náhradných rodinách.

AGEL a.s. NADÁCIA AGEL o.p.s. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Zdravie pre Záhorie o.p.s. Delikomat Mesto Skalica TSV

Partner behu

Perfect Distribution a.s.